WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. MENEDŻER DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zgodnie z art 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz w zakresie swobodnego przepływu tychże danych (dalej "RODO") jest Elanor spol. s r.o. IČ 15887219 z siedzibą w Pradze w BB Centrum Brumlovka przy ul. Jemnická 1138/1 140 00 Praha 4 (dalej "administrator").

II. DANE KONTAKTOWE

adres: al. Korfantego 2, 40-004 Katowice

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING 

telefon: +48 323 522 410

III. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie, w jakim odpowiedni użytkownik strony internetowej Elanor (zwany dalej „osobą, której dane dotyczą”) przekazał je administratorowi za pośrednictwem formularza internetowego, wiadomości e-mail lub telefonu w celu:

 • negocjowanie stosunku umownego lub wykonanie umowy,

 • procedura wyboru wolnych miejsc pracy,

 • oferty dodatkowych wolnych miejsc pracy opartych na zgodzie osoby, której dane dotyczą, które możesz wycofać w dowolnym momencie, patrz rozdział „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”,

 • przetwarzające pliki cookie ze strony internetowej Elanor, jeśli osoba, której dane dotyczą, ma włączoną obsługę plików cookie w swojej przeglądarce, w celu zapewnienia lepszego działania strony. Zobacz nasze zasady dotyczące plików cookie, aby uzyskać więcej informacji.

IV. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

V. KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Identyfikacja i adresowanie informacji, które można znaleźć na typowej wizytówce: np. Imię, nazwisko, stanowisko, nazwa pracodawcy lub firmy, adres pracy, służbowy adres e-mail i numer telefonu służbowego.

 • Informacje biograficzne: np. data i miejsce urodzenia, numer urodzenia, adres domowy, numer telefonu, stan cywilny, narodowość, narodowość, zdjęcie, adres e-mail.

 • Informacje o wykształceniu i poprzednim zatrudnieniu: np. Lista ukończonych szkół, dyplomy, certyfikaty, kursy, certyfikaty, byli pracodawcy, list motywacyjny, prawo jazdy.

 • Informacje automatycznie gromadzone i przechowywane za pomocą plików cookie i podobnych technologii, w tym adresy IP, obszar lub ogólna lokalizacja komputera lub urządzenia uzyskującego dostęp do Internetu, typ przeglądarki, system operacyjny, historia odsłon strony i inne informacje o użytkowaniu.

VI. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

 • administrator - tylko upoważnieni pracownicy firmy w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania,

 • inni odbiorcy - dostawcy świadczący usługi związane z funkcjonowaniem strony internetowej Elanor.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego poza Unią Europejską.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów ich przetwarzania. Stale oceniamy, czy istnieje ciągła potrzeba przetwarzania niektórych danych osobowych potrzebnych do tego celu. Jeśli okaże się, że nie są już potrzebne do żadnego z celów, dla których zostały przetworzone, dane zostaną odrzucone. W odniesieniu do niektórych celów przetwarzania danych osobowych oceniamy zwykły czas przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:

 • zazwyczaj przechowujemy dane uzyskane z naszych formularzy internetowych w ciągu dwóch miesięcy, po czym są one automatycznie usuwane. W międzyczasie, jeśli umowa zostanie zawarta, przechowujemy Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • przetwarzamy uzasadniony interes i wykonanie umowy przez czas trwania procedury wyboru wolnych miejsc pracy, jednak maksymalnie przez okres 6 miesięcy;

 • w przypadku Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu oferowania innej pracy na okres 3 lat lub do czasu wycofania zgody.

VIII.  SPOSÓB PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są ręcznie i automatycznie i nie podejmują zautomatyzowanego procesu decyzyjnego bez wpływu osądu człowieka ze skutkami prawnymi dla osób, których dane dotyczą.

Elanor spol. s r.o. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (zwane dalej „rozporządzeniem RODO”) w celu wyeliminowania w jak największym stopniu ryzyka przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty lub zmiany danych osobowych, możliwego nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu stron trzecich do danych osobowych, nieuprawnionego przekazania danych osobowych, innego nieuprawnionego ich przetwarzania lub innego niewłaściwego ich wykorzystania.

W tym celu w firmie wdrożony jest udokumentowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ČSN ISO / IEC 27001: 2014 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych są zapewnione zgodnie z wydaną Polityką zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie.

Informacje i dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane na zlokalizowanych serwerach na terytorium Republiki Czeskiej lub na nośnikach danych, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie do upoważnionych osób na podstawie kodów dostępu lub haseł zgodnie z wydaną Polityką kontroli dostępu.

IX. TWOJE PRAWA

Osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa w odniesieniu do przetwarzanych danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art.15 GDPR,

 • prawo do sprostowania niedokładnych danych na podstawie art.16 GDPR,

 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 GDPR,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.18 GDPR,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art.20 GDPR,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 GDPR,

 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 GDPR,

 • prawo do niepodlegania żadnej decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 GDPR.

W związku z korzystaniem z powyższych praw osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: JLIB_HTML_CLOAKING

X. WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zaoferowania dodatkowych wakatów w dowolnym momencie. Odwołanie musi być wyraźne, zrozumiałe i wyrazić wolę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: JLIB_HTML_CLOAKING

 • Przetwarzaniu danych cookie można zapobiec, konfigurując przeglądarkę internetową.

elanor.pl
pl-pl