WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

Administratorem danych osobowych zgodnie z art 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz w zakresie swobodnego przepływu tychże danych (dalej "RODO") jest Elanor spol. s r.o. IČ 15887219 z siedzibą w Pradze w BB Centrum Brumlovka przy ul. Jemnická 1138/1 140 00 Praha 4 (dalej "administrator").

Dane kontaktowe administratora

Adres: BB Centrum Brumlovka, Jemnická 1138/1 140 00 Praha 4

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Telefon: +420 222 509 999

Poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Osobą fizyczną możliwą do identyfikacji jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza za pośrednictwem danego identyfikatora, jakim jest np. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jedna bądź kilka cech charakterystycznych określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.

Administrator nie wyznaczył osoby do ochrony danych osobowych.

II. ŹRÓDŁA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez klienta przekazane lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji zamówienia klienta. Administrator przetwarza następujące dane klienta: dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz informacje niezbędne do realizacji umowy.

III. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta (jeśli chodzi o osobę fizyczną) są przez Firmę jako administratora danych osobowych, przetwarzane zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz w kwestii swobodnego przepływu tychże danych oraz w zakresie uchylenia dyrektywy 95/46/ES (dalej „RODO“).

Dane osobowe są przetwarzane na mocy podstawy prawnej, w celu przetwarzania w ramach realizacji umowy zawartej zgodnie z OWH oraz przetwarzania w ramach wykonywania obowiązków przewidzianych prawem, które dotyczą administratora, zwłaszcza na podstawie przepisów prawnych regulujących kwestie ksiąg podatkowych oraz księgowości.

Dane osobowe nie będą przekazywane dalszym odbiorcom.

Dane osobowe są zawsze przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu, do którego są przetwarzane, w szczególności przez okres trwania umowy. Po upłynięciu tego okresu administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Klienta (jeśli ten jest osobą fizyczną) na mocy podstawy prawnej oraz w celu ochrony własnych uzasadnionych interesów w przypadku ew. sporów sądowych związanych z roszczeniami wynikającymi z umowy.

Udostępnianie danych osobowych to wymóg, który należy załączyć do umowy zawieranej zgodnie z OWH oraz wynikający z obowiązujących wymogów prawnych. Klient nie jest zobowiązany do udostępniania własnych danych osobowych, jednak ich nieudostępnienie mogłoby skutkować niemożnością zawarcia umowy oraz wykonywania obowiązków ustawowych Firmy.

Podczas przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Klientowi, w zakresie przetwarzaniem danych, przysługują następujące prawa: prawo do dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do poprawienia niedokładnych danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO, oraz prawo do niepozostawania przedmiotem żadnych decyzji bazujących wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 RODO.

W zakresie wykonywania powyższych praw Klient ma prawo zwrócić się w tych kwestiach do Firmy.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tychże umów (przez okres 15 lat od zakończenia umowy), przez okres, dopóki nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych; najpóźniej 15 lat, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Po upłynięciu okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

V. WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że wdrożył wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. Administrator wdrożył wszelkie środki techniczne w celu ochrony repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności zabezpieczonego / szyfrowanego dostępu do stron internetowych, szyfrowania haseł klientów w bazie danych, regularnych aktualizacji systemu, regularnego tworzenia kopii zapasowej systemu. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (PODDOSTAWCY ADMINISTRATORA)

Odbiorcy danych osobowych to osoby, które zajmują się dostarczaniem produktów / usług / realizacji płatności wynikających z umowy, zapewniają usługi w zakresie obsługi stron internetowych oraz zapewniają usługi marketingowe.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego (do kraju poza UE) lub organizacji międzynarodowej.

Świadczone usługi, usługi marketingowe oraz usługi wsparcia

Google Analytics – zapisuje informacje zawarte w plikach cookies oraz podczas korzystania ze stron internetowych, śledzi konwersje przeglądania stron internetowych oraz konwersje dokonywanych zakupów

VII. PRAWA KLIENTA

Zgodnie z warunkami określonymi w RODO klient ma:

prawo do dostępu do własnych danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO

prawo do poprawy danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, ew. do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO

prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO i prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres korespondencyjny lub email administratora podany w art. I niniejszych warunków.  Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę za pośrednictwem swojego konta użytkownika.

Ponadto klient ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, jeśli będzie uważać, że doszło do naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wysyłając zamówienie/zapytanie ze stron internetowych za pośrednictwem formularza klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych oraz że je akceptuje w pełnym brzmieniu.

Klient wyraża zgodę na niniejsze warunki zaznaczając odpowiednie pole w formularzu internetowym. Zaznaczając pole zgody, klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych oraz że je akceptuje w pełnym brzmieniu.

Administrator ma prawo do zmiany niniejszych warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swoich stronach internetowych i równocześnie wyśle klientowi nową wersję tychże warunków na adres email klienta, który ten udostępnił administratorowi.

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

Wniosek o usunięcie danych osobowych można przesłać drogą elektroniczną na adres JLIB_HTML_CLOAKING

Niniejsze warunki zaczynają obowiązywać od dnia 31 maja 2019 r.  

 

elanor.pl
pl-pl